Michael加成反应

  • A+

迈克尔加成反应(Michael Addition)在碱催化下能提供亲核负碳离子的化合物和一个亲电共轭体系发生的共轭加成反应。是有机化学中的经典反应,是构筑碳-碳键的最常用方法之一。有时也称为1,4-加成、共轭加成。共振稳定的碳负离子对活化烯烃的 1,4-加成(共轭加成)。此反应是热力学控制的反应;加成反应的供体是活性亚甲基如丙二酸和硝基烷烃,反应的受体是活化烯烃如 α,β-不饱和羰基化合物。

donors:

acceptors:


最初此反应仅指由碳负离子和与羰基连结的缺电子双键的1,4-加成反应(亲核加成反应)。但现在此反应还包括与其它吸电子团结合的缺电子双键或三键化合物的反应,另外,把RLi, RMgX, R2CuLi等有机金属化物或胺/烷氧化合物当作给电子体的反应也包含在麦克尔加成反应之内。
反应机理

迈克尔加成是一个可逆反应,在加热条件下用碱处理,产物可以发生分解。反应实例


B. C. Ranu, S. Banerjee, Org. Lett.20057, 3049-3052.Y. Chi, S. H. Gellman, Org. Lett.20057, 4253-4256.


D. Sharma, Bandna, A. K. Shil, B. Singh, P. Das, Synlett201223, 1199-1204.


F. Wu, H. Li, R. Hong, L. Deng, Angew. Chem. Int. Ed.200645, 947-950.


D. Bensa, T. Constantieux, J. Rodriguez, Synthesis2004, 923-927.

W. Li, W. Wu, J. Yang, X. Liang, J. Ye, Synthesis2011, 1085-1091.M. C. Willis, J. Chauhan, W. G. Whittinham, Org. Biomol. Chem.20053, 3094-3095.


C. Palomo, S. Vera, A. Mielgo, E. Gómez-Bengoa, Angew. Chem. Int. Ed.200645, 5984-5987.

T. Okino, Y. Hoashi, T. Fukukawa, X. Xu, Y. Takemoto, J. Am. Chem. Soc.20057, 119-125.


D. Sarkar, R. Bhattarai, A. D. Headley, B. Ni, Synthesis2011, 1993-1997.

T. Ooi, D. Ohara, K. Fukumoto, K. Maruoka, Org. Lett.20057, 3195-3197.T. Hara, S. Kanai, K. Mori, T. Mizugaki, K. Ebitani, K. Jitsukawa, K. Kaneda, J. Org. Chem.200671, 7455-7462.R. Ding, K. Katebzadeh, L. Roman, K.-E. Bergquist, U. M. Lindström, J. Org. Chem.200671, 352-355.


K. Ebitani, K. Motokura, K. Mori, T. Mizugaki, K. Kaneda, J. Org. Chem.200671, 5440-5447.


N. Azizi, R. Baghi, H. Ghafuri, M. Boloutchian, M. Hashemi, Synlett2010, 379-382.


K. R. Reddy, N. S. Kumar, Synlett2006, 2246-2250.

weinxin
我的微信
关注我了解更多内容

发表评论

目前评论:0